8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτηµα Π.Ε.ΚΑ.Π. Θεσσαλίας διοργανώνουν σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτηµα. Βόλου) το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής µε θέµα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση –
∆ιδασκαλία και ∆ιδακτική»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 28 έως 30 Μαρτίου 2014 στην πόλη του Βόλου.

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες:

• Έναρξη υποβολής εργασιών 30 Νοεµβρίου 2013
• Λήξη υποβολής εργασιών 30 Ιανουαρίου 2014
• Ενηµέρωση αποδοχής εργασιών 20 Φεβρουαρίου 2014
• Έναρξη εγγραφών 1 Μαρτίου 2014
• Υποβολή εργασιών για πρακτικά 10 Μαρτίου 2014
• Ανακοίνωση προγράµµατος 25 Μαρτίου 2014
• ∆ιεξαγωγή συνεδρίου 28 – 30 Μαρτίου 2014

This entry was posted in Συνέδρια and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.