Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 1790 τ Β / 21 Μαΐου 2019

Περιέχει:

  • Την υπουργική απόφαση 77577/Δ2 με θέμα: Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  • Την υπουργική απόφαση 77568/Δ2 με θέμα: Τροποποίηση της με 139454/Δ2/28-08-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 3807 Β ́) ως προς το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου.
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *