Υπεραριθμίες Καθηγητών Πληροφορικής – Διευκρινήσεις για τις ώρες διδασκαλίας

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ ενόψει της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος βάσει του οποίου συνάδελφοι ενδεχομένως χαρακτηριστούν ολικά υπεράριθμοι και μετακινηθούν υποχρεωτικά, υπενθυμίζει την κείμενη νομοθεσία και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση, πριν το χαρακτηρισμό οποιουδήποτε συναδέλφου ως ολικά υπεράριθμου.

Δεύτερη ειδικότητα: Σε πολλούς συναδέλφους πληροφορικής έχει αποδοθεί 2η ειδικότητα. Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ, σε μία κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο μας και στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης, παροτρύνει τους συναδέλφους που έχουν αναγνωρίσει 2η ειδικότητα να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του υποχρεωτικού τους ωραρίου με μαθήματα της 2ης ειδικότητάς τους. Υπενθυμίζουμε ότι για τη 2η ειδικότητα δεν ισχύει περιορισμός ωρών. Περιορισμός υπάρχει μόνο για τα μαθήματα 2ης ανάθεσης που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 10 ώρες για την 1η και τη 2η ειδικότητα (Υ.Α. 23464/Γ2/06-03-2012).

Καλούμε επίσης τα μέλη των Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να λάβουν υπόψη την παράμετρο αυτή κατά τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που θα ενταχθούν στης λίστες ως ολικά υπεράριθμοι.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής διδάσκουν τα μαθήματα πληροφορικής τόσο στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, όσο και στα δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 961 δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. πανελλαδικά, σε 480 εκ των οποίων έχουν ιδρυθεί οργανικές θέσεις πληροφορικών, οι οποίες θα καλυφθούν με μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (η διαδικασία είναι σε εξέλιξη). Στα υπόλοιπα 481 δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. υπάρχουν κατά μέσο όρο 22 ώρες μαθημάτων πληροφορικής (Υ.Α. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011), ενώ το ίδιο ισχύει και για τα 99 πιλοτικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία (Υ.Α. Φ.12/819/104706/Γ1/13-09-2011). Σε όλα τα υπόλοιπα ολοήμερα δημοτικά σχολεία (3.366 σύμφωνα με στατιστικά του ΥΠΑΙΘΠΑ για το σχολικό έτος 2011-2012), λειτουργούν 3.728 Ολοήμερα τμήματα για τα οποία απαιτούνται (με βάση το πρόγραμμα και τα τμήματα) 8.977 ώρες εβδομαδιαίως, άρα περισσότεροι από 400 καθηγητές Πληροφορικής.

Δείτε όλη την επιστολή της ΠΕΚΑΠ εδώ.

This entry was posted in Θέσεις φορέων and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.