Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ

Τροπολογία του Υπ. Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

α) την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη  πολιτικών ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

γ) την ανάπτυξη και υποστήριξη  της λειτουργίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών,

δ)  τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ (όπως Ι.Ε.Π.,  ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέματα που αφορούν τη χρήση και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και σε θέματα που αφορούν τις  ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση,

ε) το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

στ) την δημιουργία ομάδων εργασίας για την διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας (επιμόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλιστικά προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών μέσων κλπ) στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,

ζ)  την ενημέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακού εξοπλισμού, ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα,

η) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

θ) την συμμετοχή και τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέματα χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

ι) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε χρηματοδοτούμενες  δράσεις (πχ ΕΣΠΑ, ERASMUS+, HORIZON2020 κλπ),

ια) την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και στην αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού,

ιβ)  την υποστήριξη  δράσεων ενδοσχολικής  και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,

ιγ) την διοργάνωση δράσεων χρήσης  και εμπλουτισμού ανοικτού περιεχομένου και λογισμικού στην εκπαίδευση σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ,

ιδ) την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία,

ιε) την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης,

ιστ) τον τεχνικό συντονισμό όλων των αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε το περιεχόμενό τους να είναι διαθέσιμο με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,

ιζ) την διοργάνωση δράσεων για την χρήση και εμπλουτισμό αποθετηρίων ανοιχτού περιεχομένου όπως η Europeana, η Wikipedia το OpenStreetMap, κλπ,

ιη) την διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου http://opengov.minedu.gov.gr,  και

ιθ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *