Οδηγίες για τις «Εφαρμογές πληροφορικής» της Α΄ ΕΠΑΛ

Μας ήρθαν επιτέλους οι οδηγίες για τις Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ ΕΠΑΛ. Σημεία άξια προσοχής:

  • Eπελέγη, ως βιβλίο αναφοράς, το σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. Στεργιοπούλου – Καλαντζή
  • Παρέχεται μεγάλος βαθμός ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής.
  • Το μάθημα διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής
  • Οι ενότητες δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν με τη σειρά που βρίσκονται στο διδακτικό εγχειρίδιο
  • Προτείνεται, ο εκπαιδευτικός να εντάξει, σε όλες τις ενότητες, συνθετικές εργασίες
  • Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό
  • Η υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να γίνεται με πολλαπλό διδακτικό υλικό τόσο έντυπο όσο και ηλεκτρονικό.

Ποιοι βάζουν τα θέματα στις «Εφαρμογές πληροφορικής» της Α΄ ΕΠΑΛ;

Νόμος 4186, «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»…

Άρθρο 9: Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα… με μαθήματα Γενικής Παιδείας…, και μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού… Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:… Εφαρμογές Πληροφορικής

Άρθρο 11:… Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.