Πιλοτικά Σχολεία και Νέα Προγράμματα Σπουδών

«Επιμορφωτικές & Υποστηρικτικές δράσεις στις σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν Πιλοτικά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών»

Μετά από ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με τη συνέχιση της πιλοτικής εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Οι σχολικές μονάδες (21 Νηπιαγωγεία, 96 Δημοτικά και 68 Γυμνάσια) που έχουν οριστεί με την με αρ. πρωτ. 97911/Γ1/31-08-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121), συνεχίζουν τη λειτουργία τους με τα Ωρολόγια Προγράμματα, τα οποία καθορίστηκαν με τις με αρ. πρωτ. Φ.12/819/104706/Γ1/13-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2156) και 104868/Γ2/13-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2240) για την Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση, αντίστοιχα, εφαρμόζοντας τα Νέα Προγράμματα Σπουδών.
  2. Σχετικά με την επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, θα διαμορφωθεί ευέλικτο και λειτουργικό πρόγραμμα επιμόρφωσης από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ. & Δ.Ε. που έχουν στην ευθύνη τους σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν τα Νέα Π.Σ.
  3. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών τους καθηκόντων, εντάσσουν και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ανωτέρω σχολικών μονάδων. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που ειδικεύονται σε κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα ή με πιστοποιημένους επιμορφωτές στην παρουσίαση των σχεδίων μαθημάτων. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι καταγράφουν και επισημαίνουν ζητήματα που προκύπτουν και δίνουν τις αναγκαίες λύσεις σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης.
This entry was posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.