Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Πληροφορικής ΕΠΑΛ

Προσοχή!! έχουν έρθει διευκρινήσεις με το με αρ. πρωτ. 68955/Δ4/22-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

Οδηγίες που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016, σχετ. έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. Φ4/59791/Δ4/08-04-2016

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα: α) δύο (2) θέματα θεωρίας, β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων. Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2×25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2×25%)».

Για όλα τα Μαθήματα όλων των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής η εξέταση περιλαμβάνει:

Α) γραπτή εξέταση, ωριαίας διάρκειας, σε δύο (2) θέματα θεωρίας. Στα θέματα δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

Β) εργαστηριακή εξέταση, ωριαίας ή δίωρης διάρκειας, σε ένα (1) ή δύο (2) θέματα αντίστοιχα, κατά την κρίση του διδάσκοντος, με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Μετά το πέρας της εξέτασης, οι λύσεις εκτυπώνονται ή μεταφέρονται σε έντυπο, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και της εξέτασης, κατ’ αντιστοιχία με αυτά της γραπτής εξέτασης.

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 40% στα θέματα θεωρίας της γραπτής εξέτασης (20% έκαστο) και 60% στα θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα της εργαστηριακής εξέτασης (30% έκαστο, στην περίπτωση δύο θεμάτων). Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Πληροφορικής ΕΠΑΛ

 1. Εύα says:

  Συνάδελφοι θέλω μια διευκρίνιση για το πως μπαίνουν τα θέματα των εξετάσεων Ιουνίου στα μεικτά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής.

  1) Μπαίνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο στις 22/4/2016, στην παράγραφο Α, όπως όλα τα τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων: 2 θέματα θεωρίας (κατηγορία Α) και 2 προβλημάτων (κατηγορία Β) στο θεωρητικό τους κομμάτι και διαφορετικά θέματα στο εργαστηριακό κομμάτι, με 50% έκαστο;

  ή όπως αναφέρεται πιο κάτω εξειδικεύοντας για τον τομέα Πληροφορικής:
  2 θέματα θεωρίας στη θεωρητική εξέταση του μαθήματος (1ώρας, βαθμολογία 40%) και 1-2 θέματα προβλημάτων στο εργαστηριακό κομμάτι (βαθμολογία 60%);

  δεν πρόκειται για αντικρουόμενα πράγματα ή εγώ το μπερδεύω;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.