Οδηγίες για τις αναθέσεις των ΠΕ19-20 στα ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 175720/Δ2/30-10-2014

  • Στο μάθημα Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή:

Έχουν Α΄ Ανάθεση όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις Ομάδες Προσανατολισμού ή σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού. Ισχύει η σειρά προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στην με αρ. πρωτ. 67791/Γ2/05-05-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1248 Β΄).

  • Στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ ΕΠΑΛ

    Έχουν Α΄ Ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20.  Β’ Ανάθεση; Κανείς.

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.