Νομοθεσία σχετική με πληροφορική

 1. Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 129534/Γ2/16-9-2013, η αξιολόγηση του μαθήματος επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής, της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου, θα γίνεται γραπτώςΓια τον τρόπο αξιολόγησης θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Σύμφωνα με το 139610/Γ2/1-10-2013: Η εξέταση περιλαμβάνει: α) ένα (1) θέμα θεωρίας αποτελούμενο από ερωτήσεις οι οποίες αναπτύσσονται γραπτώς και β) τρία (3) θέματα ασκήσεων – προβλημάτων τα οποία αναπτύσσονται στους υπολογιστές του εργαστηρίου, οι απαντήσεις των οποίων παραδίδονται από τους μαθητές/τριες σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3 x 20%) από τις εργαστηριακές ασκήσεις.
 2. Σύμφωνα με το έγγραφο Γ2/4243/22-9-1999, τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου: («Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», «Πολυμέσα – Δίκτυα», «Εφαρμογές Λογισμικού», «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών») είναι εργαστηριακά. Με νεότερο έγγραφο με αρ. πρωτ. 139608/Γ2/1-10-2013 τα παραπάνω μαθήματα διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό και η Γ2/4243/22-9-1999 καταργείται.
 3. Σύμφωνα με το έγγραφο  Γ2/4243/22-9-1999 (Αφορά τα ΓΕΛ). Εάν το Λύκειο χρησιμοποιεί εργαστήριο Πληροφορικής που διαθέτει περισσότερους από επτά (7) σταθμούς εργασίας, τότε δεν διασπάται το τμήμα. Στην περίπτωση αυτή για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής του Λυκείου ισχύει το εξής: «Σε τμήματα που έχουν μέχρι και εικοσιδύο (22) μαθητές αντιστοιχεί ένας (1) καθηγητής και σε τμήματα που οι μαθητές υπερβαίνουν τους εικοσιδύο (22) αντιστοιχούν δύο καθηγητές». Με νεότερο έγγραφο με αρ. πρωτ. 139608/Γ2/1-10-2013 η Γ2/4243/22-9-1999 καταργείται.
 4. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 104013/Γ2/12.9.2011 νέα απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ για τη διδασκαλία και των δύο κλάδων του μαθήματος Πληροφορική – Τεχνολογία στα Γυμνάσια θα ισχύσουν τα εξής:
  Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους 21, το τμήμα δεν χωρίζεται σε 2 ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας.
  Το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους 21.
 5. Σύμφωνα με το 123948/Δ2/06-09-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ “Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας.
  Η ρύθμιση για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπευθύνων Εργαστηρίων που αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο αφορά τα ΣΕΚ.
 6. Σύμφωνα με το 155327/Γ7/22-10-2013 έγγραφο, “Για την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα διαθέτει τρεις (3) ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, κατανεμημένες σε διαφορετικές ημέρες … O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.”
 7. Σύμφωνα με το 155327/Γ7/22-10-2013  “Για τη θέση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Επίσης, δεν προτείνεται ο Υποδιευθυντής του σχολείου, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-20 στο σχολείο.”
 8. Σύμφωνα με το 123052/Γ7/10‐10‐2012, οι Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ των Λυκείων τα οποία έχουν περισσότερα από δώδεκα (12) τμήματα μαθητών απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες και τις εφημερίες.
 9. Σύμφωνα με το 114540/Γ7/27-9-2012, “Ως Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ του σχολείου στο οποίο ανήκει το αντίστοιχο εργαστήριο ή τα αντίστοιχα εργαστήρια τοποθετείται εκπαιδευτικός που διδάσκει στο συγκεκριμένο σχολείο τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα.”
 10. Σύμφωνα με το 120885/Γ2/03-09-2013 που αφορά τα ΓΕΛ, για το σχ. έτος 2013-14, “Όπου κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από το σύλλογο διδασκόντων και με την έγκριση της Διεύθυνσης Δ.Ε. ένας εκ των καθηγητών της πληροφορικής μπορεί, αντί για την εποπτεία και την καθοδήγηση συγκεκριμένων ερευνητικών θεμάτων, να αναλάβουν στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα να στηρίζουν εκ περιτροπής τις ομάδες των διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων.”
 11. Σύμφωνα με το 151934/Γ2/17-10-2013 που αφορά τα ΕΠΑΛ, για το σχ. έτος 2013-14, “Όπου κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από τον Σύλλογο Διδασκόντων και με την έγκριση της Διεύθυνσης Δ.Ε., ένας εκ των καθηγητών της πληροφορικής μπορεί, αντί για την εποπτεία και την καθοδήγηση συγκεκριμένων ερευνητικών θεμάτων, να αναλάβει στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα να υποδέχεται στο εργαστήριο πληροφορικής και να στηρίζει τις ομάδες που θα αποστέλλουν εκ περιτροπής επιβλέποντες καθηγητές διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων με συγκεκριμένες οδηγίες για το έργο που θα επιτελέσουν. Έργο του εν λόγω καθηγητή πληροφορικής είναι να στηρίζει τις ομάδες στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων.”
 12. Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ. 119052/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ, “13. Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ … β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.”
 13. Σύμφωνα με το 171978/Γ2/12-11-2013, “Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει και μαθήματα ειδικοτήτων τα οποία εντάσσονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, γεγονός που επιβεβαιώνει τον θεωρητικό τους χαρακτήρα. Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά, δύναται να διεξάγεται στο εργαστήριο, αλλά από έναν εκπαιδευτικό.”
Δημοσιεύθηκε στην Νομοθεσία και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *