Η απόφαση για τα βιβλία του Νέου Λυκείου

ΑΔΑ: 6ΩΒ6ΟΞΛΔ-4ΘΔ

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ι.Ε.Π. το οποίο αναφέρεται στην Αξιολόγηση – βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17.04.2014) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού 84.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..

.. για το Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ, γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ κ.ά., με τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 100,13 μονάδες, καθόσον καλύπτονται οι απαράβατοι όροι της προκήρυξης.

.. για το Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα “Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ” Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ, επιλέγεται η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, καθόσον έχει την υψηλότερη τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 104,81 μονάδες και έχει βαθμολογία 100 και άνω σε κάθε επιμέρους κριτήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της προκήρυξης.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Διαγωνισμοί and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.