Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 10378/ΓΔ4/23-01-2019, Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις των ως άνω αναφερόμενων Υπευθύνων έχουν όσοι ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εκδίδει τη σχετική προκήρυξη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4547/2018
  • η θητεία των ανωτέρω ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

ΦΕΚ 5919/Β΄/31-12-2018, Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

This entry was posted in Νομοθεσία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.