Επιλογή – αρμοδιότητες Υπεύθυνου Εργαστηρίου Πληροφορικής Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Αριθ. Πρωτ. 155535/Δ2/19/9/2018

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

1. Διαδικασία επιλογής Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας. Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, o σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα σε εκείνους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής ως πρώτη ανάθεση, για μεν τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 76099/Δ2 (Φ.Ε.Κ. 1704, τ. Β ́, 16-05-2018), για δε τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ22/75401/Δ4 (Φ.Ε.Κ. 1664, τ. Β ́, 15-05-2018). Η πρόταση του συλλόγου για τον/την Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα. Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του/της ορίζει τον/την Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., η θητεία του/της οποίου/ας διαρκεί ένα διδακτικό έτος, εάν είναι μόνιμος/η εκπαιδευτικός. Εάν ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

2. Κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Α. Τα κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ι. Επιστημονικής συγκρότησης
II. Διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας

Β. Τα κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

Περισσότερα εδώ

Να επισημάνουμε ότι:

α) Ο/Η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν στις Τ.Π.Ε., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.
β) ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄).

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.