Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ

Τροπολογία του Υπ. Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

α) την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη  πολιτικών ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

γ) την ανάπτυξη και υποστήριξη  της λειτουργίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών,

δ)  τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ (όπως Ι.Ε.Π.,  ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέματα που αφορούν τη χρήση και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και σε θέματα που αφορούν τις  ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση,

ε) το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

στ) την δημιουργία ομάδων εργασίας για την διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας (επιμόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλιστικά προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών μέσων κλπ) στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,

ζ)  την ενημέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακού εξοπλισμού, ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα,

η) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

θ) την συμμετοχή και τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέματα χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

ι) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε χρηματοδοτούμενες  δράσεις (πχ ΕΣΠΑ, ERASMUS+, HORIZON2020 κλπ),

ια) την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και στην αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού,

ιβ)  την υποστήριξη  δράσεων ενδοσχολικής  και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,

ιγ) την διοργάνωση δράσεων χρήσης  και εμπλουτισμού ανοικτού περιεχομένου και λογισμικού στην εκπαίδευση σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ,

ιδ) την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία,

ιε) την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης,

ιστ) τον τεχνικό συντονισμό όλων των αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε το περιεχόμενό τους να είναι διαθέσιμο με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,

ιζ) την διοργάνωση δράσεων για την χρήση και εμπλουτισμό αποθετηρίων ανοιχτού περιεχομένου όπως η Europeana, η Wikipedia το OpenStreetMap, κλπ,

ιη) την διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου http://opengov.minedu.gov.gr,  και

ιθ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

Posted in Νομοθεσία | Leave a comment

Γ’ ανάθεση τα Μαθηματικά της Α’ ΕΠΑΛ σε ΠΕ19-20

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματική απόφαση για τις αναθέσεις των μαθημάτων στα Επαγγελματκά Λύκεια. Στην Α’ Λυκείου δίνονται ως Γ’ ανάθεση τα Μαθηματικά στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ19, ΠΕ20 (με πτυχίο πληροφορικής ή μαθηματικών), ΠΕ12 (01,03,04,05,06,07,08,10), ΠΕ17 (01,02,03,04).

Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Δείτε την απόφαση

Posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Kάλυψη ωρών ειδικοτήτων από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70

44 Σχολικοί Σύμβουλοι επισημαίνουν:

Το υπουργείο Παιδείας με  ευκολία  αναθέτει τη διδασκαλία  ειδικών διδακτικών αντικειμένων σε ανειδίκευτους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, με κινδύνους τόσο για την ελλιπή εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών όσο και για την υγεία τους.

Η διδασκαλία των αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας, μπορούν να διδάσκονται ΜΟΝΟ από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, διότι:

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 δεν έχουν την επιστημονική γνώση να καλύψουν όσα περιέχονται στα Α.Π.Σ. διδασκαλίας των συγκεκριμένων αντικειμένων.

Tο γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 επιμορφώθηκαν σε Τ.Π.Ε. Β ́ επιπέδου, δεν τους εξισώνει με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 ή ΠΕ20 στη διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Τους καθιστά απλά ικανούς στη εφαρμογή επιλεγμένων λογισμικών στη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου τους, στην οποία έχουν ειδικές σπουδές.

Περισσότερα εδώ

Posted in Δημοτικό | Tagged | Leave a comment

Mετάλλια για την Εθνική ομάδα στην 24η Βαλκανιάδα Πληροφορικής

Με τρία μετάλλια, επέστεψε η Εθνική ομάδα πληροφορικής από τη Διεθνή Βαλκανιάδα Πληροφορικής (BOI 2016 – http://boi2016.euc.ac.cy/) που διεξήχθη στην Λευκωσία της Κύπρου μεταξύ 27/6/2016 και 2/7/2016. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο μαθητής Ροντογιάννης Αριστοφάνης από το Κολλέγιο Αθηνών κατέκτησε Αργυρό μετάλλιο.
  • Οι μαθητές Πίπης Χαρίλαος και Κετσετσίδης Ραφαήλ κατέκτησαν από ένα Χάλκινο μετάλλιο.

Την Εθνική Ομάδα εκπροσώπησαν οι μαθητές:

  • ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ
  • ΠΙΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΠ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  • ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Συνοδοί της Ελληνικής ομάδας ήταν οι Καραγεώργος Παναγιώτης και Τερζίδου Θεοδούλη καθηγητές πληροφορικής δ.ε. και π.ε.

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged | Leave a comment

Επικαιροποίηση, Ανασυγκρότηση και εμπλουτισμός Μητρώου Κ.Σ.Ε.

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διαδικασιών επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και εμπλουτισμού του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε Κ.Σ.Ε. του υφιστάμενου Μητρώου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων επιμόρφωσης, όσο και σε νέους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) http://e-pimorfosi.cti.gr/mis από 26 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να «κατεβάσουν» το πλήρες περιεχόμενο της Πρόσκλησης, συνοδευόμενο από οδηγίες και παραρτήματα, ΕΔΩ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου http://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος.

Posted in Επιμόρφωση | Tagged , , | Leave a comment

Ανοιχτό λογισμικό για εικόνα, ήχο, video

Δείτε τα παρακάτω εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για επεξεργασία εικόνας, ήχου, video κ.α.

Posted in Εφαρμογές - Εργαλεία | Tagged , | Leave a comment

Project Bloks από την Google

Το Project Bloks είναι μια νέα πρωτοβουλία της Google που έχει στόχο να εξοικειώσει τα μικρά παιδιά με τον προγραμματισμό. Προτού βιαστείτε να το απορρίψετε, έχοντας κατά νου παιδιά κολλημένα σε μια οθόνη, σας ενημερώνουμε ότι το Project Bloks θέλει να μετατρέψει το coding σε μια δημιουργική δραστηριότητα ταυτισμένη με παιχνίδι.

Στόχος του project είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα κατανόησης βασικών αρχών προγραμματισμού εφαρμογών και games αλλά και της δημιουργίας μηχανισμών για κατασκευή ρομπότ, συσκευών, φυσικών παιχνιδιών κ.α…

Η πρωτοβουλία αυτή της Google έχει τις ρίζες τις σε παλαιότερες απόπειρες ερευνητών και Πανεπιστημίων. Ήδη από τη δεκαετία του ’70 είχαν ξεκινήσει απόπειρες ενσωμάτωσης του παιχνιδιού στον απτικό προγραμματισμό.

Το 2013 το project συγκεκριμενοποιήθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω από το Google Creative Lab υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Stanford, Paulo Blikstein και των στελεχών της IDEO με εξειδίκευση στον ανθρωπο-κεντρικό σχεδιασμό.

Το kit των θαυμάτων

Τα παιδιά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με μια ευρεία γκάμα απλών και κατανοητών «εργαλείων».

Τα «Pucks» είναι τα πλακίδια που ισοδυναμούν με εντολές (π.χ. στο ρομπότ να κινηθεί ή στη λάμπα να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί). Τα πλακίδια αυτά δεν έχουν ηλεκτρονικά μέρη και φτιάχνονται από πλαστικό, χαρτόνι, χαρτί ή ξύλο και ενσωματώνουν μια «υπογραφή» η οποία προσδιορίζει την ενέργεια που θα εκτελεστεί στη συσκευή.

Project Bloks

Project Bloks by Google

Τα «Base Boards» λειτουργούν βάσει των εντολών –δηλαδή, των πλακιδίων που θα τοποθετήσει το παιδί πάνω τους. Ενσωματώνουν έναν αισθητήρα και ένα μαγνητόμετρο προκειμένου να «προσλαμβάνουν τις εντολές και να τις μεταφέρουν στα υπόλοιπα μπλοκ, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια αλληλουχία οδηγιών. Μπορούν επίσης να παρέχουν απτική ή οπτική ανάδραση εφόσον εκτελεστεί μια εντολή (π.χ. να δονηθούν ή να αλλάξουν χρώμα φωτισμού).

Τα «Brain Board» τα οποία αποτελούν και την υπολογιστική καρδιά του συστήματος. Είναι βασισμένα στους Raspberry Pi Zero (τον περιβόητο υπολογιστή των 5 δολαρίων) και διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω WiFi και Bluetooth. Ενσωματώνουν επίσης ηχείο και ενισχυτή για μετάδοση ήχου, αλλά και ένα LED πάνελ αντί για οθόνη (αν και οι ερευνητές δεν τη θεωρούν 100% απαραίτητη). Το Linux λειτουργικό –ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα– επιτρέπει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από τα πλακίδια και τις μονάδες βάσης.

Παίζουν και μαθαίνουν

Το coding θεωρείται το απόλυτο προσόν για το μέλλον. Όχι μόνο με κριτήρια επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και γιατί βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους.

Η εξοικείωση των μελλοντικών πολιτών με τον προγραμματισμό γίνεται ακόμη πιο εύκολη μέσω του παιχνιδιού, αφού αντί να κάθονται μπροστά από μια οθόνη παίζουν με άλλα παιδιά, πειραματίζονται με φυσικά αντικείμενα, και αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη. Αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του kit εδώ .

Το project βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, αλλά αν είστε γονιός, εκπαιδευτικός, ακαδημαϊκός και ενδιαφέρεστε για το Project Bloks, δεν έχετε παρά να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω της σχετικής φόρμας.

Αναδημοσίευση από liberal.gr

Posted in Εφαρμογές - Εργαλεία, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα | Tagged , | Leave a comment

Μαθήματα Βικιπαίδειας για εκπαιδευτικούς

Wikimedia User Group Greece

Το Wikimedia User Group Greece έχει ξεκινήσει την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στην Βικιπαίδεια και τις δυνατότητες χρήσης της ως διδακτικού μέσου. Οι δύο βασικοί πυλώνες που μπορεί να βασιστεί η ενσωμάτωση της βικιπαίδειας στο ελληνικό σχολείο είναι η αξία της ως εγκυκλοπαίδεια αυτή καθ’ εαυτή, και η φιλοσοφία δόμησης της που αποκαλύπτει τους μηχανισμούς παραγωγής γνώσης.

Η Βικιπαίδεια χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Η ιδέα από την οποία προέκυψε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Βικιπαίδειας είναι απλή: το να συνεισφέρουν εκπαιδευτικοί και μαθητές στην Βικιπαίδεια και τα άλλα εγχειρήματα του Wikimedia είναι επιμορφωτική ενασχόληση.  Σε δέκα χρόνια, πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί και 50.000 σπουδαστές και μαθητές, σε πάνω από 500 πόλεις και σχεδόν 1000 σχολεία έχουν συμμετάσχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Wikimedia, έχοντας προσθέσει πάνω από 150.000 λήμματα της Βικιπαίδειας σε διάφορες γλώσσες, και έχουν συνεισφέρει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο bytes περιεχομένου στο κίνημα ελεύθερης γνώσης.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν, προσφερόμενα από έμπειρους εθελοντές της Wikipedia. Πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως, με τη χρήση screencasts και αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω Skype ή Google Hangouts, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απορίες του κάθε εκπαιδευτικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγή στη Βικιπαίδεια, βασικές αρχές σύνταξης λημμάτων (πολιτική σύνταξης, χρήση του επεξεργαστή και άλλων εργαλείων), και βέλτιστες πρακτικές χρήσης της Βικιπαίδειας στην εκπαίδευση.

Για συμμετοχή στα μαθήματα μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στο http://blog.wikimedia.gr/educators-training/

Το Wikimedia Community User Group Greece είναι από το 2013 επίσημα αναγνωρισμένο από το Ίδρυμα Wikimedia, τον οργανισμό υπό τον οποίο λειτουργεί η Wikipedia και άλλα εγχειρήματα. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Μάριο Μαγιολαδίτη, εκπαιδευτικό.

Posted in Μαθήματα - Tutorias | Tagged | Leave a comment

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2016

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως και 23 Οκτωβρίου 2016, είναι ένα κίνημα βάσης το οποίο προωθεί την δημιουργικότητα μέσω του προγραμματισμού. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2013 από εθελοντές οι οποίοι ως Πρεσβευτές της δράσης την προωθούν και τη συντονίζουν στις χώρες τους.

Η βασική ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας είναι να κάνει τον προγραμματισμό πιο προσιτό, να δείξει στους νέους, τους ενήλικες, αλλά και τους ηλικιωμένους πώς να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα μέσω του προγραμματισμού και πώς να απομυθοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες και να φέρει σε επαφή δραστήριους ανθρώπους με σκοπό να μάθουν μαζί.

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας την αξία της δράσης καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

  • Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εκμάθησης προγραμματισμού.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι εργαστήρια εκμάθησης προγραμματισμού σε σχολεία της περιοχής τους ή να προσκαλέσουν προγραμματιστές,  συναδέλφους, γονείς ή/και μαθητές που ξέρουν να προγραμματίζουν, για να διδάξουν άλλους συναδέλφους,  γονείς ή μαθητές που ενδιαφέρονται να μάθουν.
  • Ειδικά για τα Σχολεία, δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν επιπλέον στο “CodeWeek4all Challenge” και να διεκδικήσουν το “Certificate of Excellence inCoding Literacy” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν σε Εκδηλώσεις της περιοχής τους που έχουν ήδη προστεθεί ή θα προστεθούν στο Χάρτη Εκδηλώσεων. Όσα σχολεία επιθυμούν να οργανώσουν τη δική τους δράση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού μπορούν να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν την εκδήλωσή τους και να την προσθέσουν στο Χάρτη Εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού: http://events.codeweek.eu/ .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

Posted in Διαγωνισμοί, Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Tagged , | Leave a comment

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων ΓΕΛ 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ28373358812,652478587,35
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.4910325066,19166033,81
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.6858188827,53497072,47
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.282641488152,651338347,35
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.24878769030,911718869,09
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.280971342247,771467552,23
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2825518816,662637493,34
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.1385117084,4821515,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.13182323524,54994775,46
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.19380906246,761031853,24
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.28175859430,51958169,5
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.28133695824,732117575,27
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ21043387418,411716981,59
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.1749142081,1932918,81
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.215054125,16160974,84
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.209661633177,89463522,11
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο.Π.20905824939,461265660,54
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π.20130546727,161466372,84
Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment