Ερευνητικές Εργασίες Α” και Β” ΓΕΛ και Α” Εσπερινού ΓΕΛ 2014-15

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015


β. Όπου κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από το σύλλογο διδασκόντων και με την έγκριση της Διεύθυνσης Δ.Ε. ένας εκ των καθηγητών της πληροφορικής μπορεί, αντί για την εποπτεία και την καθοδήγηση συγκεκριμένων ερευνητικών θεμάτων, να αναλάβουν στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα να στηρίζουν εκ περιτροπής τις ομάδες των διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Το νέο βιβλίο «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α” Λυκείου

Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Γενικού Λυκείου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Νικόλαος Αγγελιδάκης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπ/σης
Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπ/σης
Χαρίλαος Μπλάτσιος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπ/σης
Γεώργιος Πανσεληνάς, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπ/σης
Συντονισμός Συγγραφική Ομάδας: Γεώργιος Πανσεληνάς, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ19)

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Ιωάννης Μαυρίδης, Μέλος ΔΕΠ (συντονιστής)
Ζαχαρίας Μανουσαρίδης, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ19
Φώτιος Λαζαρίνης, Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ19

Βρείτε το βιβλίο εδώ

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

Η απόφαση για τα βιβλία του Νέου Λυκείου

ΑΔΑ: 6ΩΒ6ΟΞΛΔ-4ΘΔ

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ι.Ε.Π. το οποίο αναφέρεται στην Αξιολόγηση – βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό (Α.Π. 3933/17.04.2014) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού 84.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..

.. για το Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ, γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ κ.ά., με τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 100,13 μονάδες, καθόσον καλύπτονται οι απαράβατοι όροι της προκήρυξης.

.. για το Τμήμα του διαγωνισμού: Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ, επιλέγεται η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, καθόσον έχει την υψηλότερη τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης 104,81 μονάδες και έχει βαθμολογία 100 και άνω σε κάθε επιμέρους κριτήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της προκήρυξης.

Posted in Γενικό Λύκειο, Διαγωνισμοί | Tagged | Leave a comment

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2014-15

Οδηγίες για Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (Αρ. Πρωτ. 137852/Γ2/02-09-2014)

 • Μαθηματικά Γυμνασίου, Πρώτη Ανάθεση: ΠΕ03, Δεύτερη Ανάθεση: ΠΕ19, ΠΕ20 (με βασικό πτυχίο Πληροφορικής)
 • Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες -Project:
  • Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Πρώτη ανάθεση: όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ04
  • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.): Πρώτη ανάθεση: όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης, Πρώτη ανάθεση: όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04
  • Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.), Πρώτη ανάθεση: όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Υ.Α. Αναθέσεων μαθημάτων Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ (Αρ. Πρωτ. 137841/Γ2/02-09-2014)

  • Πρώτη ανάθεση σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής για ΠΕ19-20
  • Δεύτερη ανάθεση σε μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για ΠΕ19-20

Α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

    • Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα (Β΄ Τάξη)
    • Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων (Γ΄ Τάξη)

Β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

    • Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες (Β΄Τάξη)
Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Αναθέσεις Α΄ ΓΕΛ (Εφαρμογές Πληροφορικής)

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ΓΕΛ, Α΄ ανάθεση: ΠΕ19, ΠΕ20.

Δείτε το ΦΕΚ (2143/5-8-2014)

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

Εξεταστέα ύλη ΑΕΠΠ 2014-15

Η εξεταστέα ύλης για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

1) Για τα ημερήσια ΓΕΛ

2) Για τα εσπερινά ΓΕΛ

Posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις | Tagged | Leave a comment

Διαδραστικά Συστήματα στα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού,  προϋπολογισμού 42.856.730,00 ευρώ, για την   προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων (που θα περιλαμβάνουν Διαδραστικό Πίνακα, Βιντεοπροβολέα με την βάση του, Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη λογισμικά) με την απαραίτητη Δικτύωση και Επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.

Δείτε περισσότερα εδώ

Posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Διαγωνισμοί, Εξοπλισμός, ΕΠΑΛ | Leave a comment

Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο Υπ. Παιδείας για την πιστοποίηση των μαθητών στους Η/Υ

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) έστειλε επιστολή στον υπουργό Παιδείας όπου θυμίζει την εξαγγελία για θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ στα ελληνικά σχολεία και επισημαίνει:

…Είναι αναγκαίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να: (1) Ενσωματώσει τη πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η βαθμολογία της πιστοποίησης να εμφανίζεται στο απολυτήριο του κάθε μαθητή, αυξάνοντας έτσι και το κύρος των σπουδών πληροφορικής (2) Να θεσμοθετήσει τη δωρεάν δημόσια πιστοποίηση μέσω ενός αξιόπιστου κρατικού πιστοποιητικού χειρισμού Η/Υ, όπως έχει θεσμοθετηθεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, μόνο για τους ενηλίκους που δεν έχουν διδαχθεί πληροφορική στη βασική τους εκπαίδευση, ως μέρος του ψηφιακού τους αλφαβητισμού…

Δείτε περισσότερα εδώ

Posted in Θέσεις φορέων | Tagged | Leave a comment

Το Διαδίκτυο που Θέλουμε

Το Διαδίκτυο που Θέλουμε (The Web We Want) είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για χρήση από εφήβους 13-16 ετών, το οποίο αναπτύχθηκε με και από νέους ανθρώπους. Το περιεχόμενο και η προσέγγιση, σχεδιασμένα για να συντονιστούν με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των νέων σήμερα, έχουν ως στόχο να προκαλέσουν προβληματισμό  σχετικά με θέματα όπως τα ψηφιακά αποτυπώματα, η φήμη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή, μια ποικιλία από πρακτικές ασκήσεις καλούν τους νέους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να διερευνήσουν τις δικές τους διαδικτυακές πρακτικές.

Μετάφραση και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου 2014: Άρης Π. Λούβρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Ηλίας  Παναγιώτης Κουρτέσης, εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας.

Posted in Γυμνάσιο | Tagged | Leave a comment

Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Το έργο για την «Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης σε ικανότητες ΤΠΕ που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους και υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο portal του έργου http://com2cert.cti.gr/

Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment